Lavaproducten
Kwaliteitsgegarandeerde lava voor straten- en wegenbouw, voor landschapsarchitectuur
en het inrichten van sportterreinen en speeltuinen, ...
Basaltproducten
Basalt, basalith, basaltzand en fijne split voor straten- en wegenbouw,
met inspectiecertificaat dat bescherming tegen vorst en de aanwezigheid van steenfundering aantoont, ...
Logistieke service
50 trucks en 1 tandemvrachtwagen, aluminium en stalen laadbakken van 28 - 50m³
voor het transport van alle soorten bulkgoed, transport van silo’s, scheepsladingen, ...
Substraten
Kwaliteitsvolle substraten voor extensieve en intensieve beplantingen uit één of meerdere lagen,
voor boombeplantingen en groen langs straten, ...

Privacy Policy

Naam en adres van de voor verwerking verantwoordelijke

De voor verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, en andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

Lava Stolz GmbH · Eifeler Qualitätsbaustoffe

Rene Stolz
Auf der Grauley
D - 54576 Hillesheim

Tel +49 (0)6593/2 08 20 - 0

info@lava-stolz.de

Algemene informatie over gegevensverwerking

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website en onze inhoud en services te bieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt op gezette tijden plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 paragraaf 1 lid a van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als juridische basis.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de contractpartij de betrokken persoon is, geldt art. 6 par. 1 lid b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor precontractuele maatregelen.

Als de verwerking nodig is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren boven voornoemd belang, geldt art. 6 par. 1 lid f AVG als juridische basis voor verwerking.

Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. De gegevens worden eventueel langer opgeslagen indien dit door de Europese of nationale wetgever is vastgelegd in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een volgens de normen voorgeschreven opslagtermijn vervalt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor de afsluiting van een contract, de naleving van een contract of om veiligheidsredenen.

Wijzigingen en updates van de privacyverklaring

Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze privacyverklaring. We zullen de privacyverklaring aanpassen zodra dit noodzakelijk wordt door wijzigingen in de manier waarop wij gegevens verwerken. We zullen u op de hoogte brengen als voor deze wijzigingen uw medewerking (bv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving nodig is.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen in overeenstemming met art. 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking en de waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een beschermingsniveau dat is afgestemd op het risico. Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door beheersing van de fysieke toegang tot de gegevens, en ook de raadpleging, invoer, openbaarmaking, beschikbaarheid en scheiding van de gegevens.

Een van de veiligheidsmaatregelen is de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

Samenwerking met verwerkers en derde partijen

Als we in het kader van onze verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden), deze aan hen verzenden of hen anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals aan de betalingsdienstaanbieder, volgens art. 6 par. 1 lid b AVG vereist is om aan het contract te voldoen), u hebt ingestemd met een wettelijke verplichting om dit te doen of op basis van onze rechtmatige belangen (bv. bij gebruik van agenten, webhosters, enz.).

Als we derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd 'verwerkingscontract', gebeurt dit op basis van art. 28 AVG.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als het is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze rechtmatige belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele machtigingen verwerken of laten we de gegevens alleen in een derde land indien de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. AVG van toepassing zijn. Dat wil zeggen de verwerking gebeurt bv. op basis van specifieke garanties, zoals de officiële erkenning van een niveau van gegevensbescherming dat equivalent is aan dat in de EU (bv. voor de VS via het 'Privacy Shield') of door naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde 'modelcontractbepalingen').

Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de gebruiker.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Websites via welke het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 • Websites die via onze website door het systeem van de gebruiker worden geraadpleegd

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

Juridische basis en doel van de gegevensverwerking

Voor de tijdelijke opslag van de gegevens in logbestanden geldt art. 6 par. 1 lid f AVG als juridische basis.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om onze website op de computer van de gebruiker weer te kunnen geven. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de volledige duur van de sessie. De opslag in logbestanden is nodig om de functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om onze website te optimaliseren, om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen en om vermeend illegaal gebruik van onze informatietechnologiesystemen te bewaken. De gegevens worden hierbij niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden. Tot deze doeleinden behoort ook ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens art. 6 par. 1 lid f AVG.

Duur van de opslag en recht van verzet en op verwijdering

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Als de gegevens werden verzameld voor het gebruik van onze website, worden ze verwijderd wanneer de betreffende sessie voorbij is.

Bij opslag van de gegevens in logbestanden worden de IP-adressen na 7 dagen geanonimiseerd en uiterlijk na 70 dagen verwijderd. Verdere opslag om veiligheidsredenen is gerechtvaardigd bij vermeend illegaal gebruik van onze informatietechnologiesystemen.

We moeten uw gegevens verzamelen en opslaan in logbestanden om u gebruik te kunnen laten maken van onze website. De gebruiker heeft dus geen recht van verzet.

Gebruik van technisch noodzakelijke cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor sommige elementen van onze website is het nodig dat de browser van de bezoeker zelfs na een paginawissel kan worden geïdentificeerd. Inloggegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de cookies.

Juridische basis en doel van de gegevensverwerking

Voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies geldt art. 6 par. 1 lid f AVG als juridische basis. Technisch noodzakelijke cookies zijn bedoeld om het gebruik van websites door de gebruiker te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel. De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken. Tot deze doeleinden behoort ook ons rechtmatig belang in de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 par. 1 lid f AVG.

Duur van de opslag, recht van verzet en op verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de computer naar onze website verzonden. Als gebruiker heeft u dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, kunt u mogelijk niet alle functies van de website optimaal gebruiken.

Google Maps

Beschrijving en omvang van de gegevensverzameling

We gebruiken op onze website kaarten van de dienst 'Google Maps' van de derde partij Google. Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Raadpleeg het privacybeleid van Google (https://www.google.com/policies/privacy/) voor meer informatie over gegevensverwerking door Google.

Recht van verzet en op verwijdering

Gebruik de opt-out-functie van Google op https://www.google.com/settings/ads/ om de verwerking van uw gegevens door Google te weigeren.

Rechten van de betrokken persoon

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokken persoon in de zin van AVG en u hebt de volgende rechten ten aanzien van de voor verwerking verantwoordelijke:

Recht op informatie

U kunt de voor verwerking verantwoordelijke vragen om te bevestigen dat persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt. Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u bij de voor verwerking verantwoordelijke terecht voor de volgende informatie:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien hierover geen specifieke informatie beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor verwerking verantwoordelijke of een recht van verzet tegen dergelijke verwerking;
 • het bestaan van een recht om klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet door de betrokken persoon zijn verstrekt;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering volgens art. 22, par. 1 en 4 AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, de omvang en de beoogde impact van dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U hebt het recht om na te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u, in overeenstemming met art. 46 AVG, informatie vragen over passende garanties in verband met de overdracht.

Recht op correctie

U hebt een recht op correctie en/of aanvulling ten aanzien van de voor verwerking verantwoordelijke als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor verwerking verantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt in de volgende omstandigheden vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • als u de correctheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de correctheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt en u uw persoonsgegevens niet wilt laten verwijderen, maar de verwerking ervan wilt beperken;
 • de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerking, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, of
 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 par. 1 AVG en het nog niet zeker is of de rechtmatige belangen van de voor verwerking verantwoordelijke opwegen tegen uw belangen.

Als uw persoonsgegevens in beperkte mate worden verwerkt, mogen ze alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of bij een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.

Als uw persoonsgegevens volgens de bovengenoemde voorwaarden in beperkte mate worden verwerkt, wordt u door de voor verwerking verantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op verwijdering

U kunt van de voor verwerking verantwoordelijke verlangen dat hij uw persoonsgegevens onverwijld verwijdert. De voor verwerking verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 par. 1 lid a of art. 9 par. 2 lid a AVG is gebaseerd en er is geen andere juridische basis voor de verwerking.
 • U maakt volgens art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen belangrijke gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent volgens art. 21 lid 2 AVG verzet aan tegen de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van uw persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 • Uw persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 par. 1 AVG.

Als de voor verwerking verantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij deze in overeenstemming met art. 17, lid 1 AVG moet verwijderen, neemt hij, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om de voor verwerking verantwoordelijke personen die uw persoonsgegevens verwerken te informeren dat u als betrokken persoon heeft gevraagd om alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of reproducties van dergelijke persoonsgegevens te verwijderen.

Het recht op verwijdering is niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is

 • om het recht van vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om bij de verwerking te voldoen aan een wettelijke verplichting die is opgelegd door het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag die aan de voor verwerking verantwoordelijke werd toegewezen;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met art. 9, par. 2, lid h en i en art. 9 par. 3 AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden volgens art. 89, par. 1 AVG, voor zover voornoemd recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig zal schaden, of
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Recht op informatie

Als u uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking ten aanzien van de voor verwerking verantwoordelijke hebt laten gelden, is hij/zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

U hebt het recht om door de voor verwerking verantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om persoonsgegevens die u aan de voor verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens door te geven aan een andere voor verwerking verantwoordelijke zonder verzet van de voor verwerking verantwoordelijke aan wie u de persoonsgegevens initieel hebt verstrekt, op voorwaarde dat

 • de verwerking berust op een toestemming volgens art. 6 par. 1 lid a AVG of art. 9 par. 2 lid a AVG of op een contract volgens art. 6 par. 1 lid b AVG en
 • de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor verwerking verantwoordelijke aan de andere voor verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag die aan de voor verwerking verantwoordelijke werd toegewezen.

Recht op verzet

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die plaatsvindt op grond van art. 6 par. 1 lid e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De voor verwerking verantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij hij dwingende, rechtmatige redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarvoor gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

Recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensverwerking in te trekken

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de intrekking ervan.

Geautomatiseerde beslissing op individuele basis inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

 • vereist is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de voor verwerking verantwoordelijke,
 • toegestaan is volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen te beschermen, of
 • plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9, par. 1 AVG, tenzij art. 9 par. 2 a of g AVG van toepassing is en er redelijke maatregelen zijn genomen om uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen te beschermen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waarin u gevestigd bent, op de plaats van uw werk of op de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van art. 78 AVG.